BIN Heide-Dennendael
8 september 2014

Twee diefstallen in Heide-Kalmthout

Zaterdag 6 september omstreeks middernacht stelden onze diensten een diefstal met braak vast in de Withoeflei te Heide-Kalmthout. De bewoners waren een ganse dag afwezig. De onbekende dader(s) had zich toegang verschaft door een zijraam in te slaan.
Kort na middernacht werd er in de Lorkendreef in Heide (in dezelfde buurt waar de andere inbraak werd vastgesteld) een tweede inbraak vastgesteld. Toen deze bewoners rond 2u ’s nacht thuiskwamen stelden zij vast dat een schuifraam was opengebroken. Zij hadden rond 17u hun woning verlaten.

Eén dag niet !

Wij vragen onze BIN-leden aandacht voor een schrijven van de provinciegouverneur in verband met de actie “1 dag niet”
Betreft: nationale actiedag woninginbraakpreventie ‘1 dag niet’ op 11 december 2014
Het aantal woninginbraken in België is sinds 2008 aanzienlijk gestegen, tot meer dan 200 per dag, jaarlijks goed voor meer dan 400 miljoen euro maatschappelijke schade. Dit terwijl het totale aan-tal geregistreerde criminaliteitsfeiten afneemt. Er is dan ook een integrale en geďntegreerde aan-pak nodig, met aandacht voor de verschillende schakels van de veiligheidsketen.
“Op het vlak van preventie hebben we eigenlijk nood aan een herkenbare eye catcher, vergelijk-baar met de BOB-campagne.” Dat vindt alvast een groep enthousiaste professionals uit verschil-lende Belgische provincies, waaronder ook Antwerpen. Zij willen hun schouders zetten onder deze preventie-idee, als professional én als burger. Het Nederlandse burgerinitiatief ‘1 dag niet’ (www.1dagniet.nl) is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Deze eerste actiedag tegen woning-inbraken op 11 december 2013 was een succes in Nederland, zowel op vlak van communicatie en sensibilisatie, als in de daling van het aantal inbraken. Het is de ideale gelegenheid om burgers te sensibiliseren rond inbraakpreventie en om langdurige samenwerkingsverbanden met actieve burgers op te bouwen.
Het opzet is om op 11 december 2014 een eerste Belgische ‘1 dag niet’ te laten plaatsvinden! Met ‘1 dag niet’ willen de initiatiefnemers burgers laten nadenken over wat zij zelf kunnen doen om een woninginbraak te voorkomen. De actiedag zal dan ook zo veel mogelijk lokale initiatieven promoten, want 1000 keer lokaal maakt een geheel. De nadruk ligt op het soort burgerinitiatieven dat bijdraagt aan de veiligheid en de sociale cohesie in straten, buurten en wijken.
De Vlaamse gouverneurs en/of provincies slaan alvast de handen in mekaar. Ook vanuit de FOD
Binnenlandse Zaken, bpost, de Federale Politie (DGJ/DJB), overheden uit Brussel en Wallonië en
verschillende publieke en private organisaties is er interesse.”
Onze diensten zullen zorgen voor de coördinatie van deze actiedag in de provincie Antwerpen. De eerste partners die we daarbij willen betrekken zijn uiteraard de Antwerpse gemeentes en politie-zones. De volgende weken en maanden zal u dan ook de nodige informatie ontvangen. En hope-lijk neemt u dan mee de handschoen op tegen woninginbraken! Dat kan door zelf initiatieven te nemen en door uw burgers te informeren en te stimuleren om mee actie te ondernemen.
Save the date: ‘1 dag niet’ vindt plaats op donderdag 11 december 2014.
Deze brief werd al eerder overgemaakt aan de verschillende BIN-coördinatoren. Wij maken dit schrijven nu ook over aan de leden van iedere BIN zodat er ideeën kunnen ontstaan om deze dag ook in onze politiezone optimaal in te vullen met als doel te bekomen dat er die dag in jullie BIN geen inbraken zouden plaatsvinden. Als politie kunnen wij jullie initiatieven ondersteunen en faciliteren waar nodig.

Ideeën of tips mag je per mail overmaken aan louis.vandenbuijs@pzgrens.be

Postbodes mee met de strijd tegen fietsdiefstallen !

Vorige week geraakte bekend dat de politie op termijn de hulp gaat krijgen van postbodes om gestolen fietsen op te sporen. Ons land telt 20.000 postbodes, zij krijgen weldra een scanner mee tijdens hun postronde !
CycloSafe, zo heet het initiatief waarmee Bpost zijn steentje hoopt bij te dragen in de strijd tegen fietsdiefstallen. Het systeem zal werken met een radiogestuurde computerchip die haast onzicht-baar kan worden aangebracht in of op het frame van de fiets.
CycloSafe-chip zal te koop worden aangeboden in de postkantoren of kan besteld worden via de website van Bpost.
Later kunnen de postbodes mee zoeken naar de fietsen die als gestolen werden opgegeven en voorzien zijn van een dergelijke chip.
Vanaf 15 september wordt het project gelanceerd in vijf grote steden, waaronder Antwerpen. Later loopt het project verder in het ganse land.

Opgelet voor Nederlands incassobureau !

Deze informatie wordt u meegedeeld door de Federale Overheid: VPS BINPLPContacteer ons binplp@ibz.fgov.be

Er circuleert momenteel een mail, zogenaamd uitgaande van 'Intrum Justitia', een incasso-bureau dat zou werken voor de Nederlandse belastingdienst.
Intrum Justitia is een bestaand incassobureau dat internationaal werkt en o.a. in Gent een vestiging heeft. Via het internet zijn er meldingen gevonden van oplichting op de wijze zoals in bijgevoegde mail. Elementen die duiden op oplichting: gebruik van een gmail-adres (door de belastingdienst), de constructie van online 'krediet kopen', geen duidelijke afzender (enkel de naam van het incassobureau is vermeld), de mail is zogezegd verzonden door de belastingdienst van Nederland terwijl de mail is ondertekend door het incassobureau, de bestemmeling vermeldt 'undisclosed-recipients' wat wijst op een lange lijst bestemmelingen
voor eenzelfde mail (allemaal potentiële slachtoffers van de oplichting dus).
Gelieve jullie BIN leden aan te raden geen gevolg te geven aan dergelijke mailberichten.
Indien ze toch het slachtoffer zijn van deze of andere vormen van oplichting via het internet,doen ze best aangifte bij de politiediensten.

Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29

Wil je ons mailen:
info@pzgrens.be
Meer nieuws over de Lokale politiezone Grens vindt je ook op onze website: www.pzgrens.be